POČETNA

P O Z I V
na redovnu Skupštinu


Temeljem Statuta Košarkaškog kluba „Donji Kraljevec“ D. Kraljevec, donosim Odluku o sazivanju redovne Skupštine kluba koja će se održati
22. veljače (petak) 2019.g. u 18,15 sati
Mala Vijećnica Općine Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d, D.Kraljevec

DNEVNI RED
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela (radno predsjedništvo, verifikacijska komisija,
zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika)
2. Izvješće verifikacijske komisije
3. Financijsko izvješće za 2018.g.
4. Izvješće o radu i aktivnostima kluba u 2018.g., Plan rada i Financijski plan za 2019.g.
5. Izvješće Nadzornog odbora
6. Rasprava o izvješćima i donošenje odluka o njihovom usvajanju
7. Donošenje Odluka o razreješenju i imenovanju članova Izvršnog odbora
8. Donošenje Odluke o članstvu kluba u LAG-u Mura-Drava
9. Ostalo

Mole se svi članovi kluba da se obzirom na važnost obvezno odazovu Skupštini.

U Donjem Kraljevcu, 14.02.2019.g.

Domagoj Štefan
Predsjednik Košarkaškog kluba „Donji Kraljevec“